Pizzeria Luigi Pizzeria Luigi GOLD medal

47

8

45

What are these?