Sokolowski's Sokolowski's SILVER medal

18

0

22

What are these?